Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 17-24
III (Gimel)
Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje Prawo.
Jestem tylko gościem na ziemi, *
przykazań swych nie kryj przede mną.
Słabnie wciąż moja dusza *
z tęsknoty do wyroków Twoich.
Zgromiłeś pysznych, *
przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
bo zachowuję Twoje napomnienia.
Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
moimi doradcami Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 17-24
Tytuł: Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności
Incipit: Czyń dobrze swemu słudze, Panie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 643
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 644
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 472, 902
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 635
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 591
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 647
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 471, 792

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum