Internetowa Liturgia Godzin


Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa,
do Drugiego Listu do Koryntian
(rozdz. 5, 5 - 6, 2)

Bóg nas pojednał ze sobą przez Chrystusa
i powierzył nam posługę jednania

Ci, którzy mają zadatek Ducha i nadzieję zmartwychwstania, uważają za rzecz już obecną to, czego oczekują, mówiąc, że odtąd już nie znają nikogo wedle ciała, gdyż wszyscy jesteśmy duchowi i dalecy od wszelkiego zepsucia cielesnego. Skoro bowiem jaśnieje nam Syn Jednorodzony, przemieniamy się wszyscy w Słowo, które wszystko ożywia. Jak wtedy bowiem, gdy rządził grzech, byliśmy skrępowani więzami śmierci, tak gdy nadeszła sprawiedliwość Chrystusa, odrzuciliśmy wszelkie zepsucie.
Nie żyjemy już więc według ciała, to jest w słabości cielesnej, przez co należy rozumieć zepsucie płynące z grzechu. "A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa - pisze święty Paweł - to już więcej nie znamy Go w ten sposób". Jakby chciał powiedzieć: "Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas" i poniosło śmierć w ciele, abyśmy wszyscy mieli życie; i tak Go poznaliśmy, lecz odtąd już nie znamy. Choć bowiem Chrystus nadal jest w ciele, bo zmartwychwstał trzeciego dnia i przebywa w chwale Ojca w niebie, wiemy jednak, że jest On ponad ciałem. "Raz umarł za grzechy, ale już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a to, że żyje, żyje dla Boga".
Gdy więc takim jest Ten, który stał się wzorem naszego życia, trzeba i nam podążać Jego śladami, nie ulegając ciału, lecz wznosząc się ponad cielesność. Dlatego bardzo słusznie mówi święty Paweł: "Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe". Przez wiarę zostaliśmy usprawiedliwieni w Chrystusie, a moc przekleństwa ustała. Chrystus dla nas zmartwychwstał, zdeptawszy potęgę śmierci. Poznaliśmy też prawdziwie Boga, którego czcimy w duchu i w prawdzie za pośrednictwem Syna, który obdarza świat łaskami płynącymi od Ojca.
Dlatego mądrze pisze o tym święty Paweł: "Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa". Albowiem z woli Ojca dokonała się tajemnica Wcielenia i wynikające z niej odrodzenie. Przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca, bo nikt nie przyjdzie do Ojca jak tylko przez Niego. Tak więc, "wszystko pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i powierzył posługę jednania".Autor: św. Cyryl Aleksandryjski, biskup
Tytuł: Komentarz do Drugiego Listu do Koryntian
Źródło: rozdz. 5, 5 - 6, 2
Temat: Bóg nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i powierzył nam posługę jednania
Dział LG: Teksty okresowe - Okres Wielkanocny
Obchód: VI Niedziela Wielkanocna
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 682
Monastyczna LG tom II, s. 685


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum