Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Sąd Boży

Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, †
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego *
i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
Dlatego radujcie się, niebiosa, *
razem z waszymi mieszkańcami.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a
Tytuł: Sąd Boży
Incipit: Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 648, 735, 818, 901
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 648, 822
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 711, 728, 907, 1092
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 495, 642, 870
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 598, 826, 1238
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 654, 882
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 560, 667, 797, 1024

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum