WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2015


Ekumenizm
Około roku 1740 w Szkocji rozpoczął działalność ruch zielonoświątkowy, propagujący modlitwę w kościołach chrześcijańskich za siebie nawzajem. W 1820 r. James Haldane Stewart opublikował "Wskazówki dla Zgromadzenia Ogólnego Chrześcijan oczekujących wylania Ducha Świętego". Dwadzieścia lat później Ignatius Spencer, nawrócony na katolicyzm, proponuje utworzenie "Unii Modlitw o Jedność".

Św. Wincenty Pallotti († 1850) włączył do wspólnych modlitw intencje misyjne. Umiejscowił tydzień modlitw o jedność chrześcijan w oktawie Objawienia Pańskiego, czyli w dniach 6-13 stycznia.
W 1867 r. w preambule do rezolucji I Międzynarodowej Konferencji Biskupów Anglikańskich "Lambeth" podkreślona zostaje istotna rola modlitwy o jedność chrześcijan. W 1894 r. papież Leon XIII zachęca do praktykowania w okolicach uroczystości Zesłania Ducha Świętego oktawy modlitw o jedność. Już na początku XX wieku, w 1908 r., Paul Wattson inicjuje zwyczaj obchodzenia Oktawy jedności między Kościołami. W 1926 r. Ruch "Wiara i porządek" (Faith and Order) rozpoczyna publikowanie "Wskazówek na Oktawę Modlitw o Jedność Chrześcijan". Francuski kapłan z Lyonu, ks. Paweł Couturier, w 1932 r. podjął praktykę wspólnych modlitw przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. W 1958 r. Unité Chrétienne (Lyon, Francja) oraz Komisja "Wiara i Porządek" działająca w ramach Światowej Rady Kościołów rozpoczęły wspólne przygotowywanie materiałów na Tydzień Modlitw. W 1964 r. w Jerozolimie papież Paweł VI oraz patriarcha Athenagoras I odmawiają wspólnie Jezusową modlitwę: "Aby wszyscy byli jedno" (por. J 17).

Sesja plenarna Soboru Watykańskiego II
W 1964 r. Sobór Watykański II wydał dekret o ekumenizmie, w którym podkreślił, iż sercem ruchu ekumenicznego jest modlitwa. Dekret zachęca jednocześnie do praktyki Tygodnia Modlitw. W 1966 r. Komisja "Wiara i porządek" oraz Sekretariat ds. Promowania Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan) rozpoczynają wspólne przygotowywanie tekstów Tygodnia Modlitw.

Ostatecznie czas Tygodnia Modlitw ustalono na dni od 18-25 stycznia - aby kończył się pamiątką nawrócenia się św. Pawła (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzucony na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić chrześcijan.

Benedykt XVI i przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich podczas spotkania ekumenicznego w Polsce, maj 2006 r. Kościół Chrystusowy bolał zawsze nad skłóceniem swoich dzieci i dążył za wszelką cenę do ich pojednania w Jezusie Chrystusie. Szedł także na daleko idące ustępstwa. I tak np. Kościołom Wschodnim przyłączonym zostawił własny obrządek i język liturgiczny, własny kalendarz, a nawet własne ustawodawstwo. W historii ruchów ekumenicznych odróżnić możemy trzy etapy: wiek III i IV, gdy stała się aktualna sprawa powrotu do Kościoła tych, którzy od niego odpadli z obawy prześladowań (tzw. lapsi); wiek XII-XV to próby pozyskania dla jedności prawosławia; i współczesne kierunki, dążące ku zjednoczeniu rodziny chrześcijańskiej.
Obecnie Światowa Rada Kościołów skupia 286 Kościołów i wyznań chrześcijańskich. Oprócz jednak tej akcji ogólnoludzkiej bardzo żywo toczy się dialog pomiędzy poszczególnymi Kościołami. Utworzone zostały komisje dla rozważenia problemów, które łączą i które dzielą braci odłączonych od Kościoła. W duchu miłości, cierpliwie prowadzi się teologiczne poszukiwanie do uzgodnienia poglądów.

Jedność w różnorodności Dla przykładu: z Kościołem syryjsko-prawosławnym i koptyjsko-prawosławnym obie strony doszły do przekonania, że w dziedzinie tajemnicy natury ludzkiej Chrystusa, która w wieku V była formalną przyczyną rozłamu, używa się wprawdzie różnego języka teologicznego, ale treść tej nauki jest ta sama. Można więc powiedzieć, że obie strony wyznają tę samą prawdę, chociaż Kościół Rzymski ją ściślej może precyzuje. Ze wspólnotą anglikańską uzgodniono wiarę w tajemnicę realnej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, jak też odnośnie do urzędu kościelnego, do którego wchodzi się przez święcenia kapłańskie. W dialogu katolicko-luterańskim nastąpiło znaczne zbliżenie poglądów w tak zasadniczych sprawach, jak: Pismo święte, tradycja, usprawiedliwienie, urząd duchowny, a nawet prymat papieża.

Poniżej przedstawiamy tematy Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan:

1968 - Ku chwale Jego majestatu (Ef 1, 14)
1969 - Powołani do wolności (Ga 5, 13)
1970 - Jesteśmy pomocnikami Boga (1 Kor 3, 9)
1971 - ...i dar jedności w Duchu Świętym (2 Kor 13, 13)
1972 - Daję wam przykazanie nowe (J 13, 34)
1973 - Panie, naucz nas się modlić (Łk 11, 1)
1974 - Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem (Flp 2, 11)
1975 - Tajemnica woli Bożej: zjednoczyć wszystko w Chrystusie (Ef 1, 3-10)
1976 - Będziemy do Niego podobni (1 J 3, 2)
1977 - Chlubimy się nadzieją (Rz 5, 1-5)
1978 - Nie jesteśmy obcymi (Ef 2, 13-22)
1979 - Służcie sobie nawzajem ku chwale Bożej (1 P 4, 7-11)
1980 - Przyjdź Królestwo Twoje (Mt 6, 10)
1981 - Jeden Duch - wiele darów - jedno Ciało (1 Kor 12, 3b-13)
1982 - Niech wszyscy znajdą schronienie w domu Twoim, Panie (Ps 84)
1983 - Jezus Chrystus - Życie świata (1 J 1, 1-4)
1984 - Wezwani do jedności przez krzyż Chrystusa (1 Kor 2, 2; Kol 1, 20)
1985 - Ze śmierci do życia w Chrystusie (Ef 2, 4-7)
1986 - Będziecie moimi świadkami (Dz 1, 6-8)
1987 - Zjednoczeni w Chrystusie - nowe stworzenie (2 Kor 5, 17 - 6, 4a)
1988 - Miłość usuwa lęk (1 J 4, 18)
1989 - Budowanie wspólnoty - jedno Ciało w Chrystusie (Rz 12, 5-6a)
1990 - Aby wszyscy byli jedno... by świat uwierzył (J 17)
1991 - Wychwalajcie Pana, wszystkie narody! (Ps 117; Rz 15, 5-13)
1992 - Ja jestem z wami, idźcie więc (Mt 28, 16-20)
1993 - Posiadając owoce Ducha w służbie jedności chrześcijan (Ga 5, 22-23)
1994 - Mieszkanie Boga - wezwani, by być jednym sercem i jednym duchem (Dz 4, 23-37)
1995 - Koinonia: wspólnota w Bogu i z braćmi (J 15, 1-17)
1996 - Oto stoję u drzwi i kołaczę (Ap 3, 14-22)
1997 - W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem (2 Kor 5, 20)
1998 - Duch wspomaga nas w naszej słabości (Rz 8, 14-27)
1999 - Zamieszka wraz z nimi jako ich Bóg, a oni będą Jego ludem (Ap 21, 1-7)
2000 - Błogosławiony niech będzie Bóg, który napełnił nas błogosławieństwem w Chrystusie (Ef 1, 3-14)
2001 - Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem (J 14, 1-6)
2002 - W Tobie jest źródło życia (Ps 36, 5-9)
2003 - Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych (2 Kor 4, 13-18)
2004 - Pokój mój daję wam (J 14, 27)
2005 - Chrystus jedynym fundamentem Kościoła (1 Kor 3, 1-23)
2006 - Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20)
2007 - Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę (Mk 7, 37)
2008 - Nieustannie módlmy się o jedność (por. 1 Tes 5, 17)
2009 - Aby byli jedno w Twoim ręku (Ez 37, 17)
2010 - Wy jesteście świadkami tego (Łk 24, 48)
2011 - Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2, 42)
2012 - Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15, 51-58)
2013 - Czego Bóg od nas oczekuje? (por. Mi 6,6-8)
2014 - Czyż Chrystus jest podzielony? (por. 1 Kor 1, 1-17)>
2015 - Jezus rzekł do Samarytanki: "Daj mi pić!" (J 4, 7)


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Tydzień Ekumeniczny 2015

Polska Rada Ekumeniczna
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2015
Biuro Prasowe KEP
Modlitwa o Jedność Chrześcijan - 2015
Biuro Prasowe KEP
Materiały na Tydzień Ekumeniczny 2015 (format PDF)

Relacje z poprzednich lat

Polska Rada Ekumeniczna
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014
Biuro Prasowe KEP
Modlitwa o Jedność Chrześcijan - 2014
Biuro Prasowe KEP
Materiały na Tydzień Ekumeniczny 2014 (format PDF)
Tomasz Królak
Dialog i nadzieja
wiara.pl
Modlitwy o jedność
Gazeta Diecezji Grodzieńskiej
Szukajmy tego, co nas łączy:
skończył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Nowa Trybuna Opolska
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Polska Rada Ekumeniczna
Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012
Biuro Prasowe KEP
Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011
w diecezjach
Polska Rada Ekumeniczna
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011
PAP
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2010
ekai.pl
Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2010
ekai.pl
Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2010
w Warszawie
Benedykt XVI
Jedność chrześcijan
dziełem ludzi współpracujących z Bogiem
Audiencja generalna, 20 stycznia 2010 r.
Benedykt XVI
Jedność chrześcijan
czyni bardziej skuteczne głoszenie Ewangelii
Anioł Pański, 24 stycznia 2010 r.
Benedykt XVI
Jedność chrześcijan
warunkiem większej wiarygodności ich świadectwa
Nieszpory na zakończenie Tygodnia Ekumenicznego
Rzym, 25 stycznia 2010 r.
Radio Watykańskie
Zakończenie Tygodnia Ekumenicznego 2010
abp chełmsko-lubelski Abel
Tylko w jedności świadectwo chrześcijan będzie miało moc
Tydzień Ekumeniczny 2010
abp Henryk Hoser SAC
Okażmy jedność w wierze
Tydzień Ekumeniczny 2010
abp Marian Gołębiewski
Trzeba robić wszystko, by przedłużać ten okres
Tydzień Ekumeniczny 2010
ekai.pl
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2010 w Łodzi
ekai.pl
Tydzień Ekumeniczny 2010 w archidiecezji białostockiej
Rada KEP ds. Ekumenizmu i Polska Rada Ekumeniczna
Program obchodów - Tydzień Ekumeniczny 2009
Rada KEP ds. Ekumenizmu
Nieustannie módlcie się o jedność
List na stulecie Tygodnia Ekumenicznego (2008)
Rada KEP ds. Ekumenizmu i Polska Rada Ekumeniczna
Materiały: historia Rady, porządek nabożeństw,
propozycje homilii - Tydzień Ekumeniczny 2008
wiara.pl
"Nieustannie się módlcie" (1 Tes 5, 17)
Tydzień Ekumeniczny 2008 - program obchodów
wiara.pl
Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę (Mk 7,37)
Tydzień Ekumeniczny 2007 - program obchodów
o. prof. Celestyn Napiórkowski OFMConv.
Ekumeniczne bomby już wybuchły
Rozmowa o dzisiejszych oczekiwaniach ekumenicznych
Rada KEP ds. Ekumenizmu i Polska Rada Ekumeniczna
Propozycja przebiegu nabożeństw z racji
Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2007
wiara.pl
Niektóre kluczowe daty z historii Tygodnia
wiara.pl
Co tydzień bliżej zjednoczenia

Dokumenty o ekumenizmie

Światowa Federacja Luterańska
Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu
31 października 1999 r.
Kościoły chrześcijańskie w Polsce
Wspólne uznanie chrztu - deklaracja z 23 stycznia 2000 r.
Jan Paweł II
Uczmy się iść razem w braterstwie i pokoju
Przemówienie do Zgromadzenia Międzyreligijnego
Rzym, 28 października 1999 r.
Benedykt XVI
Jedność niesprzeczna z ekumenizmem
Przemówienie do Kongregacji Nauki Wiary
Rzym, 15 stycznia 2010 r.
abp Alfons Nossol
List pasterski na Tydzień Ekumeniczny 2002
abp Alfons Nossol
List pasterski na Tydzień Ekumeniczny 2003
abp Alfons Nossol
List pasterski na Tydzień Ekumeniczny 2006

Wokół ekumenizmu

Polska Rada Ekumeniczna
Serwis internetowy
Polska Rada Ekumeniczna
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - informacje ogólne
bp Tadeusz Pikus
Nie mamy monopolu na Ewangelię
bp Tadeusz Pikus
Ekumenizm rodzi się w sercu człowieka
ks. dr Sławomir Zieliński
Ekumenizm - drogą Kościoła
bp Jerzy Samiec,
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
Gdy głosimy Ewangelię, nie ma wśród nas różnic
ks. dr hab. Przemysław Kantyka
W stulecie ekumenizmu
ks. dr Jarosław Grabowski
"Wy jesteście tego świadkami"
Artur Stelmasiak
Małe kroki do jedności
Krzysztof Kunert
Ekumenizm dla młodszych i starszych
Paweł Bieliński
Raport o stanie dialogu ekumenicznego w Polsce
ks. dr Sławomir Zieliński
Jedność Dzieci Bożych
ks. Andrzej Zawadzki
Duch Święty - Opiekun jedności
ks. Jarosław Ścieraszewski
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
bp Tadeusz Pikus
Jak ma wyglądać jedność chrześcijan?
ks. Radosław Kimsza
Mój pokój wam daję
Grzegorz Polak
Sklejanie rozbitego Kościoła
Michał Wojciechowski
Wątpliwości ekumeniczne
ks. Paweł Staniszewski
Pokój mój wam daję
abp Jan Martyniak
Ekumenizm z Bogiem
Wiesława Dąbrowska-Macura
Granice podziału, perspektywy pojednania
kard. Franciszek Koenig
Jesteśmy "skazani" na ekumenizm
ks. Stanisław Wronka
Oblicza jedności
ks. Henryk Krukowski
Modlitwa o jedność
Leonard Górka SVD
Zjednoczeni w świadectwie
o. Celestyn Napiórkowski OFMConv.
Luteranie i katolicy podają sobie ręce
abp Alfons Nossol
Uzdrawianie wspomnień
O katolicko-luterańskiej Deklaracji o usprawiedliwieniu
kard. Walter Kasper
Prawdziwa rewolucja tego stulecia
Karol Karski
Cztery wydarzenia
Urszula Rogólska, Jolanta Sąsiadek
Wspólny dom
Jarosław Makowski
Trudne pojednanie
ks. Grzegorz Ryś
Od bałwochwalców do "innych owiec"
ks. Jan Kracik
Chrześcijaństwo wobec pokusy fundamentalizmu
kard. Stanisław Nagy SCJ
Kościół a sprawa zbawienia
brat Moris
"Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni"
ks. Alfons Skowronek
Znoszenie granic w Kościele?
Jarosław Czuchta, Jarosław Makowski
Ekumenizm, który nie stawia sobie granic
ks. Adam Galek
Ekumenizm w wielokulturowym społeczeństwie
s. Bogumiła Halina Borucka MSF
Ekumenizm
Piotr Żyłka
Nauczmy się słuchać
Dariusz Bruncz
Karnawał zacząć czas

Poczytaj o ekumenizmie

Benedykt XVI
Chrześcijańskie braterstwo

Autor, bez uproszczeń, z wielkim znawstwem tematu, w najlepszy możliwy do zrozumienia sposób stara się omówić całą tematykę braterstwa w kontekście filozofii, teologii, ekumenizmu i całej działalności misyjnej Kościoła.
Wacław Hryniewicz OMI
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne

Zbiór medytacji, jakie ponad ćwierć wieku pisał Autor na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia). Odzwierciedlają aktualne w minionych latach problemy i naświetlają sens ważnych wydarzeń ekumenicznych.
Zdzisław Józef Kijas OFMConv.
Odpowiedzi na 101 pytań o Ekumenizm

Kompendium wiedzy na temat ekumenizmu, Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, instytucji ekumenicznych oraz dokumentów podejmujących tę tematykę.
Andrzej A. Napiórkowski OSPPE
Teologia jedności chrześcijan. Podręcznik ekumenizmu

Wielka tajemnica jedności Kościoła i związanego od pewnego czasu z nią ekumenizmu stanowi przedmiot godny nieustannych przemyśleń i wysiłków. Wykładowcy ekumenizmu w ramach programu zwyczajnego studium teologii mają cenną szansę, ale i poważny obowiązek właściwego zapoznania swoich słuchaczy z kluczowymi problemami bogatego materiału związanego ze sprawą podziału i zjednoczenia Kościoła.
Leonard Górka SVD, ks. Stanisław J. Koza
W służbie jedności chrześcijan
Instytut Ekumeniczny KUL 1983-2001

Ekumeniczna przestrzeń w Kościele rzymskokatolickim stworzył dopiero Sobór Watykański II, otwierając Dekretem o ekumenizmie Unitatis redintegratio (1964) szerokie pole nowego myślenia, uczenia się od innych, wrażliwości na inne kształty chrześcijańskiej egzystencji.
Paul Evdokimov
Życie duchowe w mieście

Autor, profesor teologii prawosławnej, prowadzi twórczy dialog z filozofią i kulturą Zachodu. Wielki propagator idei ekumenizmu (jako obserwator uczestniczył w III sesji Soboru Watykańskiego II).
Jean Claude Escaffit, Moiz Rasiwala
Historia Taize

Wspólnota z Taizé to jedna z najbardziej zdumiewających inicjatyw XX wieku. Od lat sześćdziesiątych Taizé jest ważnym miejscem spotkań młodzieży chrześcijańskiej z całego świata.
Sabine Laplane
Brat Roger z Taize. Rozumieć sercem

Dzięki tej książce możemy rzeczywiście zrozumieć, na czym polega fenomen brata Rogera, dlaczego jego postać fascynuje miliony ludzi na całym świecie. Autorka opisuje pokrótce jego życiową drogę i opowiada, jak doszło do powstania wspólnoty monastycznej w Taize.
brat Roger z Taize
Bóg może tylko kochać

"Bóg może tylko kochać" - temu płynącemu z osobistego doświadczenia przekonaniu Brat Roger, założyciel ekumenicznej wspólnoty z Taizé, dawał wielokrotnie wyraz w swoich wypowiedziach. Był zwiastunem obecności miłującego i przebaczającego Boga w dzisiejszym świecie, tak bardzo udręczonym brakiem miłości, pokoju i nadziei
brat Roger z Taize, bł. Matka Teresa
Modlitwa, źródło współczującej miłości

Piękny dwugłos dwojga wielkich ludzi o ofiarnej miłości, ujmujący prostotą i głębią. Matka Teresa i brat Roger przekonują, że to modlitwa dała im siłę i pokłady miłości w służbie ludziom, która wypełniła całe ich życie.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum