Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Pieśni i Ewangelie Wigilii
Wniebowstąpienie Pańskie
VII Niedziela Wielkanocna


Ci, którzy pragną zgodnie z chwalebną tradycją przedłużyć Wigilie niedziel, uroczystości i świąt, powinni najpierw odmówić Godzinę Czytań; następnie po obu czytaniach, a przed hymnem Ciebie, Boże, chwalimy należy dodać pieśni i Ewangelię, jak to podano niżej. Jeżeli jakieś święto Pańskie przypada w niedzielę, Ewangelię bierze się albo z odpowiedniej niedzieli (jak podano niżej), albo ze święta; w tym wypadku należy się posłużyć lekcjonarzem mszalnym.
Po Ewangelii można na jej temat wygłosić homilię, po czym następują: hymn Ciebie, Boże, chwalimy, modlitwa i zakończenie Godziny jak w częściach stałych.


Ant. Idę przygotować wam miejsce * i powtórnie przyjdę do was, / i rozraduje się wasze serce. / Alleluja.

Pieśń I (Iz 63, 1-5)
Pan zwycięża nieprzyjaciół
Oni zwyciężyli kusiciela dzięki krwi Baranka (por. Ap 12, 11)

Któż to jest Ten, co przybywa z Edomu, *
idzie z Bosry w szkarłatnych szatach?
Ten wspaniale odziany, *
kroczący z wielką swoją mocą?
To Ja jestem tym, który głosi sprawiedliwość, *
potężny w wybawianiu.
Dlaczego skrwawiona jest Twa suknia, *
a Twoje szaty jak tego, który w tłoczni wygniata winne grona?
Jedynie Ja wygniatam je do kadzi, *
oto męki głodu.
Tłoczyłem je w mym gniewie, *
deptałem w mojej porywczości.
Ich posoka obryzgała Mi szaty *
i poplamiłem całe me odzienie.
Bo dzień pomsty był w moim sercu *
i nadszedł rok mej odpłaty.
Rozglądałem się, lecz nikt Mi nie pomógł, *
zdumiewałem się, bo nikt Mnie nie podtrzymał.
Wtedy moje ramię przyszło Mi z pomocą *
i podtrzymała Mnie moja zapalczywość.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń II (Oz 6, 1-6)
Bóg pragnie miłości, a nie krwawej ofiary
Chrystus zmartwychwstał dnia trzeciego zgodnie z Pismem (1 Kor 15, 4)

Chodźcie, powróćmy do Pana, †
On nas poranił i On nas uleczy, *
On nas uderzył i On nas uzdrowi.
Po dwóch dniach przywróci nam życie, †
a dnia trzeciego nas dźwignie, *
i żyć będziemy w Jego obecności.
Dołóżmy starań, aby poznać Pana; *
Jego przyjście jest pewne jak zorza poranna,
Jak wczesny deszcz przychodzi On do nas *
i jak deszcz późny, który poi ziemię.
"Cóż, Efraimie, mogę ci uczynić, *
co pocznę z tobą, Judo?
Miłość wasza jest podobna do chmur o świtaniu, *
albo do rosy, która prędko znika.
Dlatego ciosałem ich przez proroków, †
zabijałem słowami ust moich, *
a moje Prawo zabłysło jak światło.
Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, *
bardziej poznania Boga niż całopalenia".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń III (So 3, 8-13)
Reszta Izraela będzie zbawiona
O Izraelu głosi Izajasz: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko Reszta będzie zbawiona (Rz 9, 27)

Oczekujcie na Mnie *
w dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel,
Bo postanowiłem zgromadzić narody *
i zebrać królestwa,
By wylać na nie moje oburzenie, †
cały gniew mój zapalczywy, *
gdyż ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię.
Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, †
aby wszyscy wzywali imienia Pana *
i jednomyślnie Mu służyli.
Z ziemi za rzekami Etiopii †
moi czciciele, lud mój rozproszony, *
dar Mi przyniosą.
W tym dniu, Jerozolimo, już nie będziesz się wstydzić †
wszystkich twoich uczynków, *
przez które byłaś Mi niewierna.
Wtedy bowiem usunę spośród ciebie *
twoich pysznych samochwalców
I więcej nie będziesz się wywyższać *
na świętej górze mojej.
I zostawię wśród ciebie lud pokorny i ubogi, *
który będzie szukać schronienia w imieniu Pana.
Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości *
ani mówić kłamstwa.
W ich ustach nie znajdzie się język zwodniczy, †
gdy będą się paśli i odpoczywali, *
i nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Idę przygotować wam miejsce / i powtórnie przyjdę do was, / i rozraduje się wasze serce. / Alleluja.
Wybierz Ewangelię:

Wniebowstąpienie Pańskie   VII Niedziela Wielkanocna  W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego:

EWANGELIA W ROKU B lub C
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Mt 28, 16-20
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

Oto słowo Pańskie.


Hymn Ciebie, Boże, chwalimy (Ciebie, Boga, wysławiamy) i modlitwa z uroczystości.


W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego:

EWANGELIA W ROKU A lub C
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Mk 16, 15-20
Słowa Ewangelii według św. Marka. Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie".
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto słowo Pańskie.


Hymn Ciebie, Boże, chwalimy (Ciebie, Boga, wysławiamy) i modlitwa z uroczystości.


W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego:

EWANGELIA W ROKU A lub B
Jezus został uniesiony do nieba

Łk 24, 46-53
Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Tak jest napisane: «Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy». Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka".
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Oto słowo Pańskie.


Hymn Ciebie, Boże, chwalimy (Ciebie, Boga, wysławiamy) i modlitwa z uroczystości.


W VII Niedzielę Wielkanocną:

EWANGELIA
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

J 20, 19-31
Słowa Ewangelii według św. Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do ich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!". Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.


Hymn Ciebie, Boże, chwalimy (Ciebie, Boga, wysławiamy) i modlitwa z VII Niedzieli Wielkanocnej.Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum