WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Poza Europą:

Kolor szat:
Środa, 29 kwietnia 2020
ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe

Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna    Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom II: Własne, str. 1371-1372; LG skrócone: Własne, str. 1268-1269

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Oto dzisiaj wysławiamy
Ciebie, święta Katarzyno,
Światło dane Kościołowi,
Który wieńczy twoje skronie.

Jaśniejąca cnót darami
Wiodłaś życie nieskalane;
Mocna wiarą i pokorna
Poszłaś wąską drogą krzyża.

Byłaś gwiazdą dla narodów,
Której blask przywracał pokój;
Twoja dobroć przemieniała
Zbyt okrutne obyczaje.

Pod natchnieniem Ducha prawdy
Popłynęły twoje słowa
Pełne żaru miłowania
I mądrości niezrównanej.

Gdy ufamy twej modlitwie,
O dziewico miła Panu,
Spraw, by Jego królowania
Wciąż szukały nasze serca.

Bądź na wieki uwielbiony,
Jezu, Synu czystej Matki,
Razem z Ojcem i płomiennym
Duchem, dawcą pocieszenia. Amen.


Antyfony - LG tom II: Środa III, str. 1077-1080; LG skrócone: Środa III, str. 1006-1008
Psalmy - LG tom II: Środa III, str. 1077-1079; LG skrócone: Środa III, str. 1006-1008

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Smutek wasz * zamieni się w radość. / Alleluja.

Psalm 126
Radość i nadzieja w Bogu
Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy (2 Kor 1, 7)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
"Wielkie rzeczy im Pan uczynił!"
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Smutek wasz zamieni się w radość. / Alleluja.

2 ant. Czy żyjemy, czy umieramy, * należymy do Pana. / Alleluja.

Psalm 127
Daremny trud bez Boga
Wy jesteście budowlą Bożą (por. 1 Kor 3, 9)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, *
tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Czy żyjemy, czy umieramy, / należymy do Pana. / Alleluja.

3 ant. Wszystko w Chrystusie zostało stworzone * i w Nim wszystko ma istnienie. / Alleluja.

Pieśń (Kol 1, 11c-20)
Chrystus początkiem całego stworzenia i zmartwychwstania

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

Z radością dziękujcie Ojcu, †
który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności †
i przeniósł nas do królestwa *
swego Syna umiłowanego.
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
Pierworodnym z całego stworzenia,
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
Byty widzialne i niewidzialne, *
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
i On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała Pełnia *
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszystko w Chrystusie zostało stworzone / i w Nim wszystko ma istnienie. / Alleluja.


LG tom II: Środa III OW, str. 571-572;
Hbr 7, 24-27

Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze ofiarując samego siebie.


LG tom II: Środa III OW, str. 572; LG skrócone: Środa III OW, str. 523

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja.
W.  Uradowali się uczniowie. / Alleluja, alleluja.
K.   Gdy ujrzeli Pana.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Uradowali się uczniowie. / Alleluja, alleluja.


LG tom II: Własne, str. 1372;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Święta Katarzyna zawsze i wszędzie szukała Boga, * a kiedy Go znalazła, / żyła zjednoczona z Nim w doskonałej miłości. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Święta Katarzyna zawsze i wszędzie szukała Boga, / a kiedy Go znalazła, / żyła zjednoczona z Nim w doskonałej miłości. / Alleluja.


LG tom II: Środa III OW, str. 572; LG skrócone: Środa III OW, str. 523-524


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Chrystus powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca. Zanośmy do Niego pokorne błagania i wołajmy:
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.

Pamiętaj, Panie, o wszystkich, którzy pełnią Twoją służbę,
- niech dają Twemu ludowi przykład świętego życia.
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.

Udziel ducha sprawiedliwości i pokoju tym, którzy rządzą państwem,
- abyśmy mogli zgodnie żyć w ludzkiej społeczności.
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.

Obdarzaj nas zdrowiem w życiu doczesnym,
- niech ziemia wyda obfite owoce dla dobra tych, którzy cierpią niedostatek.
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.

Chryste Zbawicielu, Ty opromieniłeś swym światłem całą ziemię i wszystkich ludzi poddanych śmierci obdarzyłeś nowym życiem,
- udziel naszym zmarłym wiekuistego światła.
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom II: Własne, str. 1372; LG skrócone: Własne, str. 1269

Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sieny, rozważając Mękę Pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie, spraw za jej wstawiennictwem, * abyśmy się zjednoczyli w misterium Chrystusa i radowali się z objawienia Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG