WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Poza Europą:

Kolor szat:
Środa, 29 kwietnia 2020
ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe

Jutrznia

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna    Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Zachariasza | Prośby | Modlitwa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


LG tom II: Własne, str. 1371-1372; LG skrócone: Własne, str. 1268-1269

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Oto dzisiaj wysławiamy
Ciebie, święta Katarzyno,
Światło dane Kościołowi,
Który wieńczy twoje skronie.

Jaśniejąca cnót darami
Wiodłaś życie nieskalane;
Mocna wiarą i pokorna
Poszłaś wąską drogą krzyża.

Byłaś gwiazdą dla narodów,
Której blask przywracał pokój;
Twoja dobroć przemieniała
Zbyt okrutne obyczaje.

Pod natchnieniem Ducha prawdy
Popłynęły twoje słowa
Pełne żaru miłowania
I mądrości niezrównanej.

Gdy ufamy twej modlitwie,
O dziewico miła Panu,
Spraw, by Jego królowania
Wciąż szukały nasze serca.

Bądź na wieki uwielbiony,
Jezu, Synu czystej Matki,
Razem z Ojcem i płomiennym
Duchem, dawcą pocieszenia. Amen.


Antyfony - LG tom II: Środa III, str. 1071-1074; LG skrócone: Środa III, str. 998-1001
Psalmy - LG tom II: Środa III, str. 1071-1074; LG skrócone: Środa III, str. 998-1001

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Przyjdą wszystkie narody * i padną na twarz przed Tobą, Panie. / Alleluja.

Psalm 86
O pomoc w przeciwnościach
Błogosławiony Bóg, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, †
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, *
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone †
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, †
bym postępował według Twojej prawdy, *
nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, *
i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, *
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali †
i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, †
siły swej udziel słudze Twojemu, *
ocal syna swojej służebnicy!
Daj mi znak dobroci, †
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, *
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyjdą wszystkie narody / i padną na twarz przed Tobą, Panie. / Alleluja.

2 ant. Nasze oczy ujrzą Króla * w Jego chwale. / Alleluja.

Pieśń (Iz 33, 13-16)
Bóg sędzia sprawiedliwy
Dla was jest obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są daleko (Dz 2, 39)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

Posłuchajcie, najdalsi, o moich czynach, *
poznajcie, najbliżsi, moją siłę.
Grzesznicy na Syjonie się zlękli, *
bezbożnych przeniknęło drżenie:
Któż z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu, *
któż z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?
Ten, kto postępuje sprawiedliwie *
i kto mówi prawdę;
Kto zyski bezprawne odrzuca *
i rękami się wzbrania przed wzięciem podarku;
Kto uszy zatyka, by nie słuchać o zbrodni, *
i zamyka oczy, by na zło nie patrzeć.
Taki zamieszka na wysokościach, †
schroni się w twierdzach na wyniosłych skałach, *
dostarczą mu chleba i wody mu nie zabraknie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nasze oczy ujrzą Króla w Jego chwale. / Alleluja.

3 ant. Wszyscy ludzie * ujrzą Boże zbawienie. / Alleluja.

Psalm 98
Chwała Bogu, Zbawcy świata
Ten psalm ukazuje pierwsze przyjście Pana i wiarę wszystkich narodów (św. Atanazy)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszyscy ludzie ujrzą Boże zbawienie. / Alleluja.


LG tom II: Środa III OW, str. 569;
Rz 6, 8-11

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.


LG tom II: Środa III OW, str. 569; LG skrócone: Środa III OW, str. 521

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja.
W.  Bóg wskrzesił Chrystusa. / Alleluja, alleluja.
K.   I nas wskrzesi swoją mocą.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Bóg wskrzesił Chrystusa. / Alleluja, alleluja.


LG tom II: Własne, str. 1372;
Łk 1, 68-79

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Święta dziewica Katarzyna * nie przestawała błagać Pana, / aby przywrócił pokój swemu Kościołowi. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Święta dziewica Katarzyna / nie przestawała błagać Pana, / aby przywrócił pokój swemu Kościołowi. / Alleluja.


LG tom II: Środa III OW, str. 570; LG skrócone: Środa III OW, str. 521-522

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Chrystus został wydany na śmierć za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby nam przynieść usprawiedliwienie. Zanieśmy do Niego nasze prośby:
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.

Chryste Zbawicielu, Ty pokonałeś śmierć i przyniosłeś nam radość, przez swoje zmartwychwstanie wywyższyłeś nas i hojnie obsypałeś darami,
- pobudź nasze serca i uświęć ten dzień łaską Ducha Świętego.
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.

Ciebie w niebiosach wielbią aniołowie, a na ziemi ludzie cześć Tobie oddają; Ciebie w tym czasie zmartwychwstania błagamy,
- przyjmij nasze uwielbienie w Duchu i prawdzie.
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.

Chryste, okaż miłosierdzie swojemu ludowi, który oczekuje na zmartwychwstanie,
- zmiłuj się nad nami i zachowaj nas w tym dniu od zła wszelkiego.
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.

Królu chwały i nasze życie, spraw, abyśmy w dniu Twojego przyjścia,
- ukazali się razem z Tobą w chwale.
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom II: Własne, str. 1372; LG skrócone: Własne, str. 1269

Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sieny, rozważając Mękę Pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie, spraw za jej wstawiennictwem, * abyśmy się zjednoczyli w misterium Chrystusa i radowali się z objawienia Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG