WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W zgromadzeniu Sióstr św. Dominika
i we fraterniach świeckich św. Dominika:

Kolor szat:
Wtorek, 28 kwietnia 2020
ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA
głównej patronki
Uroczystość

I Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna    Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 421; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 445

Wieczornym hymnem sławimy cię, siostro,
Wielka mistrzyni życia duchowego,
Która nasz Zakon przyozdabiasz chwałą,
O Katarzyno!

Doktorze wiary, patronko Europy,
Przykładzie cnoty i wzorze modlitwy,
Spraw, byśmy byli solą dla tej ziemi
I światłem świata.

Dopomóż, aby nasze kaznodziejstwo
Płynęło z ciszy kontemplacji Prawdy,
Byśmy mówili z Bogiem lub o Bogu,
Tak jak Dominik.

Błogosław wszystkim, którzy ciebie mają
Za swoją matkę, wzór i opiekunkę;
Pomóż wypełniać wiernie powołanie
Dominikańskie.

Boże Jedyny, który jesteś źródłem
Wszelkiej świętości i naszą nadzieją,
Połącz nas kiedyś z świętą Katarzyną
W radości nieba. Amen.


Antyfony - LG tom II: Wtorek III, str. 1065-1067; LG skrócone: Wtorek III, str. 991-992
Psalmy - LG tom II: Wtorek III, str. 1065-1067; LG skrócone: Wtorek III, str. 991-992

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, * który został nam dany. / Alleluja.

Psalm 31, 20-25
Pan okazał swoje cuda i łaskę
Pośrodku Kościoła, który rozprzestrzenił się po całej ziemi, Pan okazuje swoje cuda i łaskę, gdyż tam się narodził, tam cierpiał, tam zmartwychwstał i stamtąd wstąpił do nieba (św. Hieronim)

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, *
którą zachowałeś dla bogobojnych.
Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie *
na oczach ludzi.
Osłaniasz ich Twą obecnością od spisku mężów, *
ukrywasz w swym namiocie przed swarliwym językiem.
Niech będzie Pan błogosławiony, *
On cuda swoje i łaskę okazał mi w mieście warownym.
Ja zaś w przerażeniu mówiłem: *
"Odtrącony jestem od Twego oblicza".
Lecz Ty wysłuchałeś mój głos błagalny, *
gdy wołałem do Ciebie.
Miłujcie Pana, wszyscy, co cześć Mu oddajecie. †
Pan chroni wiernych, *
a pysznym z nawiązką odpłaca.
Bądźcie dzielni i mężnego serca, *
wszyscy, którzy ufacie Panu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, / który został nam dany. / Alleluja.

2 ant. Moja dusza * doznała umocnienia w Jezusie Chrystusie. / Alleluja.

Psalm 84
Szczęście mieszkańca świątyni
Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść (Hbr 13, 14)

Jak miłe są Twoje przybytki, *
Panie Zastępów!
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, *
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Mocy im będzie przybywać, *
ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.
Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *
nakłoń ucho, Boże Jakuba.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać w progu domu mojego Boga *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, †
On hojnie darzy łaską i chwałą, *
nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
Panie Zastępów, *
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Moja dusza / doznała umocnienia w Jezusie Chrystusie. / Alleluja.

3 ant. Przez Chrystusa Bóg pojednał wszystko ze sobą, * to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, / wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. / Alleluja.

Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Hymn odkupionych

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
Bo zostałeś zabity †
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
Godzien jest Baranek zabity †
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przez Chrystusa Bóg pojednał wszystko ze sobą, / to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, / wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. / Alleluja.


LG tom II: Wtorek III OW, str. 565;
1 Kor 2, 11-13

Kto z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim nas Bóg obdarzył. A głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha.


LG tom II: Wtorek III OW, str. 566; LG skrócone: Wtorek III OW, str. 520

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Pan moim dziedzictwem, mówi moja dusza. * Alleluja, alleluja.
W.  Pan moim dziedzictwem, mówi moja dusza. / Alleluja, alleluja.
K.   Dobry jest dla tych, którzy Go szukają.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Pan moim dziedzictwem, mówi moja dusza. * Alleluja, alleluja.


LG tom II: Wtorek III OW, str. 566;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. O, najgodniejsza oblubienico Chrystusa! * Ciebie oświeciło światło proroctwa, rozpalił apostolski zapał, / ukoronował wieniec dziewiczy, strawił płomień boskiej miłości. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. O, najgodniejsza oblubienico Chrystusa! / Ciebie oświeciło światło proroctwa, rozpalił apostolski zapał, / ukoronował wieniec dziewiczy, strawił płomień boskiej miłości. / Alleluja.


LG tom II: Wtorek III OW, str. 566; LG skrócone: Wtorek III OW, str. 520-521


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Uwielbiajmy Boga, który oświecił Kościół i nasz Zakon nauką świętej Katarzyny i ubogacił jej przykładem. Z radością wołajmy do Niego:
Obmyj nas, Panie, we krwi Baranka.

Ojcze Święty, Ty przyniosłeś światu pokój przez krew Twojego ukrzyżowanego Syna,
- prosimy Cię, powiększaj jedność i pokój w Jego Kościele.
Obmyj nas, Panie, we krwi Baranka.

Ty rozpaliłeś Twoją służebnicę, Katarzynę, żarliwością o prawdę i miłość w budowaniu Twego Kościoła,
- roznieć taki sam zapał apostolski w sercach wszystkich chrześcijan.
Obmyj nas, Panie, we krwi Baranka.

Zanosimy, Panie, naszą braterską modlitwę za wszystkich głosicieli Twojego słowa,
- i za tych, którzy cierpią i znoszą prześladowanie na całym świecie.
Obmyj nas, Panie, we krwi Baranka.

Ty przez mękę i zmartwychwstanie swojego Syna otworzyłeś wszystkim ludziom bramy raju,
- wprowadź wszystkich zmarłych do swojej chwały i nas kiedyś połącz razem z nimi.
Obmyj nas, Panie, we krwi Baranka.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom II: ŚK, str. 1736-1737; LG skrócone: ŚK, str. 1723

Wszechmogący Boże, święta Katarzyna, rozważając Mękę Pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie, spraw za jej wstawiennictwem, * abyśmy zjednoczyli się z misterium Chrystusa i radowali się z objawienia Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zaleca się użycie następującej formuły błogosławieństwa:

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, * niech was napełni swoim błogosławieństwem i pozwoli wam chodzić w swoim świetle.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG