WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W archidiecezjach krakowskiej i warszawskiej:

Kolor szat:
Wtorek, 28 kwietnia 2020
BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ
Wspomnienie dowolne

W zgromadzeniu Sióstr św. Dominika i we fraterniach świeckich św. Dominika:
I Nieszpory uroczystości św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, głównej patronki

Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna    Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom II: Okres Wielkanocny, 421; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 445

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Wszechmocny Królu wieczności
I Synu Ojca jedyny,
Stworzyłeś w raju człowieka
Na wzór Twojego obrazu.

A kiedy upadł zwiedziony
Dawnego wroga podstępem,
Przyszedłeś w ludzkiej postaci
Z Dziewicy biorąc swe ciało.

Dla zjednoczenia nas z Bogiem
Ty sam człowiekiem się stałeś
I w chrzcie odnawiasz swe dzieło
Zmywając winy grzeszników.

Z miłości ku człowiekowi
Przyjąłeś mękę krzyżową
I jako cenę zbawienia
Przelałeś krew swoją świętą.

Gdy żywy z grobu powstałeś,
Wywyższył Ciebie Twój Ojciec,
A my wierzymy z ufnością,
Że z Tobą zmartwychwstaniemy.

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.


Antyfony - LG tom II: Wtorek III, str. 1065-1067; LG skrócone: Wtorek III, str. 991-992
Psalmy - LG tom II: Wtorek III, str. 1065-1067; LG skrócone: Wtorek III, str. 991-992

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Pokój wam, * nie bójcie się, / to Ja jestem. / Alleluja.

Psalm 125
Bóg stróżem swojego ludu
Na Izraela Bożego niech zstąpi pokój (Ga 6, 16)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, *
co niewzruszenie trwa przez wieki.
Jak góry otaczają Jeruzalem, †
tak Pan swój lud otacza *
teraz i na wieki.
Nie zaciąży berło bezbożne †
nad losem sprawiedliwych, *
aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości.
Panie, czyń dobrze dobrym *
i ludziom prawego serca.
A tych, którzy schodzą na kręte drogi, †
niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. *
Pokój nad Izraelem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pokój wam, / nie bójcie się, / to Ja jestem. / Alleluja.

2 ant. Izraelu, * złóż nadzieję w Panu. / Alleluja.

Psalm 131
Dziecięca ufność w Bogu
Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem (Mt 11, 29)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę; †
jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Izraelu, złóż nadzieję w Panu. / Alleluja.

3 ant. Niech wszystkie stworzenia służą Tobie, Boże, * bo na Twój rozkaz powstały. / Alleluja.

Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Hymn odkupionych

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
Bo zostałeś zabity †
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
Godzien jest Baranek zabity †
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech wszystkie stworzenia służą Tobie, Boże, / bo na Twój rozkaz powstały. / Alleluja.


LG tom II: Wtorek III OW, str. 565;
1 P 2, 4-5

Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.


LG tom II: Wtorek III OW, str. 566; LG skrócone: Wtorek III OW, str. 520

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja.
W.  Uradowali się uczniowie. / Alleluja, alleluja.
K.   Gdy ujrzeli Pana.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Uradowali się uczniowie. / Alleluja, alleluja.


LG tom II: Wtorek III OW, str. 566;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Chlebem Bożym jest Ten, * który z nieba zstępuje i daje życie światu. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chlebem Bożym jest Ten, / który z nieba zstępuje i daje życie światu. / Alleluja.


LG tom II: Wtorek III OW, str. 566; LG skrócone: Wtorek III OW, str. 520-521


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Z radością wołajmy na cześć Chrystusa, który po wyjściu z grobu ujrzał światło nowej chwały:
Królu chwały, usłysz nas.

Prosimy Cię, Panie, aby biskupi, kapłani i diakoni z zapałem sprawowali swoją posługę,
- przygotowując Tobie lud gorliwy w pełnieniu dobrych czynów.
Królu chwały, usłysz nas.

Prosimy Cię, Panie, aby uczeni, którzy służą Kościołowi,
- czystym sercem poszukiwali Twojej prawdy.
Królu chwały, usłysz nas.

Prosimy Cię, Panie, aby wierni Kościoła toczyli dobry bój wiary
- i po ukończeniu życia otrzymali nagrodę Twego królestwa.
Królu chwały, usłysz nas.

Ty przybiłeś do krzyża i pozbawiłeś mocy wyrok naszego potępienia,
- rozerwij kajdany naszych grzechów i wybaw nas z ciemności.
Królu chwały, usłysz nas.

Ty zstępując do otchłani otwarłeś jej podwoje,
- wprowadź naszych zmarłych do swego królestwa.
Królu chwały, usłysz nas.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom II: ŚK, str. 1736-1737; LG skrócone: ŚK, str. 1723

Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, błogosławioną Hannę, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem * podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG