Internetowa Liturgia Godzin


Z Konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym
Dei verbum Soboru Watykańskiego II
(nr 7-8)

Przekazywanie objawienia Bożego

Chrystus Pan, w którym całe objawienie Boga Najwyższego znajduje swe dopełnienie, polecił Apostołom, aby Ewangelię, przyobiecaną przedtem przez proroków, którą On sam wypełnił i obwieścił własnymi ustami, głosili wszystkim jako źródło wszelkiej prawdy zbawienia i normy moralnej i przekazywali im dary Boże. Polecenie to zostało wiernie wykonane przez Apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i dokonanymi dziełami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego, dzięki Jego sugestii; oraz przez tych Apostołów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu.
Aby zaś Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, Apostołowie zostawili biskupów jako swoich następców, "przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie". To natomiast, co zostało przekazane przez Apostołów, obejmuje wszystko, co przyczynia się do prowadzenia świętego życia przez Lud Boży i pomnożenia w nim wiary. I tak Kościół w swej nauce, w swym życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym sam jest, i to wszystko, w co wierzy.
Tradycja ta, wywodząca się od Apostołów, czyni w Kościele postępy pod opieką Ducha Świętego. Zrozumienie przekazanych rzeczy i słów wzrasta bowiem dzięki kontemplacji oraz dociekaniu wiernych, którzy je rozważają w swoim sercu, dzięki głębokiemu, doświadczalnemu pojmowaniu spraw duchowych oraz dzięki nauczaniu tych, co wraz z sukcesją biskupią otrzymali pewny charyzmat prawdy. Albowiem Kościół z biegiem wieków dąży stale do osiągnięcia pełni prawdy Bożej, dopóki nie wypełnią się w nim słowa Boże.
Wypowiedzi świętych Ojców zaświadczają o istnieniu tej życiodajnej Tradycji, której bogactwa przelewają się w działalność i życie wierzącego i modlącego się Kościoła. Dzięki tej samej Tradycji Kościół rozpoznaje cały kanon ksiąg świętych, w jej świetle samo Pismo święte głębiej jest rozumiane i nieustannie wprowadzane w czyn. Tak więc Bóg, który niegdyś przemówił, rozmawia bez przerwy z Oblubienicą swego umiłowanego Syna, a Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół - w świecie, wprowadza wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia, że słowo Chrystusowe w nich mieszka w nadmiarze.Autor: Sobór Watykański II
Tytuł: Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum
Źródło: nr 7-8
Temat: Przekazywanie objawienia Bożego
Dział LG: Teksty wspólne - o doktorach Kościoła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1187
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1189
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1662
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1534
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1546
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1576


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum