Internetowa Liturgia Godzin


Z Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium
Soboru Watykańskiego II
(nr 5-6)

Boży plan zbawienia

Bóg, który "chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy", "po rozlicznych i przeróżnych sposobach, jakimi niegdyś mówił do ojców przez proroków", gdy nadeszła pełnia czasu, posłał swego Syna, Słowo wcielone, namaszczone Duchem Świętym, dla ogłoszenia Ewangelii ubogim i uzdrawiania skruszonych sercem, jako lekarza ciał i dusz oraz Pośrednika między Bogiem a ludźmi. Jego bowiem człowieczeństwo, zjednoczone z osobą Słowa, było narzędziem naszego zbawienia. Dlatego w Chrystusie dokonało się nasze całkowite pojednanie z przebłaganym Bogiem i otrzymaliśmy pełnię kultu Bożego.
Tego zaś dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga, które zapowiadały wielkie sprawy Boże spełnione wśród ludu Starego Testamentu, dokonał Chrystus Pan głównie przez paschalne misterium swojej błogosławionej męki, zmartwychwstania i chwalebnego wniebowstąpienia. Przez to misterium umierając pokonał naszą śmierć, a zmartwychwstając odnowił życie. Albowiem z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła.
Dlatego jak Ojciec posłał Chrystusa, tak i On posłał Apostołów, których napełnił Duchem Świętym nie tylko po to, aby głosząc Ewangelię wszystkiemu stworzeniu zwiastowali, że Syn Boży swoją śmiercią i zmartwychwstaniem uwolnił nas z mocy szatana i od śmierci oraz przeniósł do królestwa Ojca, lecz także po to, aby dzieło zbawienia, które głoszą, sprawowali przez Ofiarę i sakramenty, stanowiące ośrodek całego życia liturgicznego.
I tak przez chrzest ludzie zostają wszczepieni w paschalne misterium Chrystusa: z Nim współumarli, współpogrzebani i współzmartwychwstali, otrzymują ducha przybrania za dzieci, "w którym wołamy: Abba, Ojcze!", i tak stają się prawdziwymi czcicielami, jakich Ojciec szuka. Podobnie, ilekroć pożywają wieczerzę Pańską, śmierć Pana zwiastują, aż On przyjdzie. W sam przeto dzień Zesłania Ducha Świętego, kiedy Kościół ukazał się światu, "ci, którzy przyjęli mowę" Piotra, "zostali ochrzczeni". "I trwali w nauce Apostołów i w uczestnictwie łamania chleba, i w modlitwach... chwaląc Boga i zyskując łaskę u całego ludu".
Od tego czasu Kościół nigdy nie zaprzestał zbierać się na odprawianie paschalnego misterium, czytając to, "co było o Nim we wszystkich Pismach", sprawując Eucharystię, w której uobecnia się zwycięstwo i triumf Jego śmierci, i równocześnie składając dzięki "Bogu za niewysłowiony dar" w Chrystusie Jezusie, "dla uwielbienia Jego chwały".Autor: Sobór Watykański II
Tytuł: Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium
Źródło: nr 5-6
Temat: Boży plan zbawienia
Dział LG: Teksty okresowe - Okres Wielkanocny
Obchód: sobota II tygodnia Okresu Wielkanocnego
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 540
Monastyczna LG tom II, s. 539


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum