Internetowa Liturgia Godzin


Homilia Orygenesa, kapłana, do Księgi Jozuego
(Homilia 9, 1-2)

Jako żywe kamienie tworzymy dom i ołtarz Boga

Wszyscy, którzy w Chrystusa Jezusa wierzymy, nazywamy się "żywymi kamieniami", zgodnie ze słowami Pisma: "Wy bowiem jesteście żywymi kamieniami, budowani jako duchowa świątynia, aby stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa".
Gdy idzie o zwyczajne kamienie, wiadomo, iż w fundament kładzie się najpierw te, które najbardziej trwałe są i mocne, po to, aby im można było powierzyć i na nich oprzeć ciężar całej budowli. Kto tak należy? Apostołowie i prorocy. Naucza bowiem sam święty Paweł: "Zbudowani na fundamencie Apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus".
Słuchaczu mój! Abyś jak najlepiej przygotował się do budowania tej świątyni, abyś stał się kamieniem położonym w pobliżu fundamentu, pamiętaj, że fundamentem budowli, o której mówimy, jest sam Jezus Chrystus. Tak właśnie mówi Apostoł Paweł: "Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus". Szczęśliwi, którzy na tak wspaniałym fundamencie budują prawdziwie święte przybytki.
W tej budowli, którą jest Kościół, winien się znaleźć i ołtarz. Dlatego sądzę, iż ktokolwiek z was, żywych kamieni, gorliwie potrafi się modlić, dniem i nocą przedstawiać Bogu prośby i ofiarowywać błagania, ten właśnie jest kamieniem, z których Jezus buduje ołtarz.
Zobacz wszakże, jakie zalety przypisuje się kamieniom ołtarza. "Prawodawca Mojżesz - powiada Pismo - polecił wybudować ołtarz z nieuszkodzonych i niepociętych żelazem kamieni". Kim są owe nieuszkodzone kamienie? Otóż są nimi zapewne święci Apostołowie tworzący jeden ołtarz jednomyślnością i zgodą. Wszak opowiada się o nich wszystkich, iż modląc się wspólnie wołali: "Ty, Panie, znasz serca wszystkich".
Ci zatem, którzy potrafili jednomyślnie, jednym głosem i jednym duchem modlić się, godni są tworzyć wszyscy razem jeden ołtarz, na którym Jezus składa ofiarę Ojcu.
I my także dołóżmy starań, abyśmy wszyscy jedno mówili, jedno czuli i niczego nie czynili dla współzawodnictwa bądź próżnej chwały, ale będąc jednego ducha i myśli, stać się mogli kamieniami na ołtarz.Autor: Orygenes, kapłan
Tytuł: Homilia do Księgi Jozuego
Źródło: Homilia 9, 1-2
Temat: Jako żywe kamienie tworzymy dom i ołtarz Boga
Dział LG: Teksty wspólne - na poświęcenie kościoła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1044
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1057
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1512
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1388
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1400
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1430
Monastyczna LG tom I, s. 913
Monastyczna LG tom II, s. 1434
Monastyczna LG tom III, s. 1362
Monastyczna LG tom IV, s. 1368


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum