Internetowa Liturgia Godzin


Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie 3 w rocznicę wyboru na biskupa, 2-3)

Trwałość Piotrowej opoki

Jakkolwiek, Najmilsi, w naszym posługiwaniu słabi jesteśmy i powolni, nadto przytrzymywani ułomnością naszej natury nawet wówczas, gdy pragniemy wykonać coś gorliwie i święcie, to jednak umocnieni nieustanną łaskawością wszechmogącego i wiecznego Kapłana, który do nas podobny, a równy Ojcu uniżył swe Bóstwo aż do człowieczeństwa, człowieczeństwo zaś wyniósł ku wyżynom Bóstwa, słusznie i święcie radujemy się Jego rozrządzeniem. A chociaż troskę o owce powierzył wielu pasterzom, to jednak sam nie przestaje nadal czuwać nad umiłowaną owczarnią.
Mocą nieustannej i zasadniczej Jego opieki my także otrzymaliśmy niezawodne wsparcie w apostolskim fundamencie: moc tego fundamentu, na którym wznosi się gmach całego Kościoła, nigdy nie słabnie, jakimkolwiek byłby ciężar spoczywającej na nim świątyni.
Wieczna jest bowiem moc pochwalonej w Księciu Apostołów wiary. I tak jak nieustannie trwa to, co Piotr wyznał w Chrystusie, tak też na zawsze trwa to, co w Piotrze Chrystus ustanowił. Trwa zatem rozporządzenie wydane przez Prawdę, a święty Piotr, strzegąc zwierzonej mu trwałości skały, nie opuścił nigdy przyjętego steru Kościoła.
On to nad wszystkimi został postawiony. A skoro nazwany jest skałą, ogłoszony fundamentem, ustanowiony klucznikiem królestwa niebieskiego, obdarzony władzą wiązania i rozwiązywania, której rozstrzygnięcia także w niebie zachowują swą ważność, poprzez misteria zawarte w samych nazwach zdolni jesteśmy poznać, jak ścisłą jest jego łączność z Chrystusem.
Obecnie pełniej i doskonalej wykonuje powierzone mu zadanie, a wszystko, czego wymaga urząd i apostolskie staranie, spełnia z Tym i w Tym, przez którego został wyniesiony do chwały.
Jeśli przeto cokolwiek poprawnie wykonamy, słusznie rozstrzygniemy, jeśli u miłosiernego Boga codziennymi modlitwami cokolwiek wybłagamy, jest to zasługą i dziełem Tego, w którego stolicy trwa nadal ta sama Jego władza i powaga nad wszystkim góruje.
Taki jest bowiem, Najmilsi, skutek owego natchnionego przez Boga Ojca apostolskiego wyznania. Wznosi się ponad wszelką niepewność ludzkich opinii i otrzymuje stałość opoki nie zagrożonej jakimikolwiek wstrząsami.
Albowiem w całym Kościele Piotr głosi codziennie: "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego", a wszelki język, który wyznaje Pana, czerpie naukę płynącą z tego wyznania.Autor: św. Leon Wielki, papież
Tytuł: Kazanie w rocznicę wyboru na biskupa
Źródło: Kazanie 3; 2-3
Temat: Trwałość Piotrowej opoki
Dział LG: Teksty wspólne - o pasterzach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1160
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1163
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1633
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1508
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1520
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1550
Monastyczna LG tom I, s. 1038
Monastyczna LG tom II, s. 1581
Monastyczna LG tom III, s. 1502
Monastyczna LG tom IV, s. 1508


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum