Internetowa Liturgia Godzin


Z encykliki Redemptor hominis papieża Jana Pawła II
(nr 22)

Odwieczna Miłość Ojca, wypowiedziana przez Syna,
przybliża się do każdego z nas poprzez tę Matkę

Jest Maryja Matką Kościoła dlatego, że na mocy niewypowiedzianego wybrania samego Ojca Przedwiecznego i pod szczególnym działaniem Ducha Miłości dała ludzkie życie Synowi Bożemu, od którego bierze łaskę i godność wybrania cały Lud Boży, a "dla którego wszystko i przez którego wszystko". Jej własny Syn chciał wyraźnie rozszerzyć macierzyństwo swej rodzonej Matki, wskazując Jej z wysokości krzyża swego umiłowanego Ucznia jako syna.
Chciał też Duch Święty, ażeby Ona sama, po Wniebowstąpieniu Pańskim, trwała w Wieczerniku na modlitwie i oczekiwaniu wspólnie z Apostołami aż do dnia Pięćdziesiątnicy, w którym widzialnie miał narodzić się Kościół, wychodząc z ukrycia. A z kolei całe pokolenia uczniów, wyznawców, miłośników Chrystusa - tak jak Apostoł Jan - niejako zabierały do siebie tę Matkę, w ten sposób od początku objawioną w dziejach zbawienia i w posłannictwie Kościoła.
My więc wszyscy, którzy stanowimy dzisiejsze pokolenie uczniów Chrystusa, również pragniemy z Nią szczególnie się zjednoczyć. Czynimy to z najgłębszej potrzeby wiary, nadziei i miłości. Jeśli bowiem widzimy szczególną potrzebę zwrócenia się do Chrystusa, to zdaje się nam, że nikt inny tak jak Ona nie potrafi nas wprowadzić w Boski i ludzki wymiar tajemnicy Odkupienia. Nikt tak jak Maryja nie został wprowadzony w nią przez Boga samego. Na tym polega wyjątkowy charakter Łaski Bożego Macierzyństwa. Macierzyństwo to nie tylko jest jedyną i niepowtarzalną w dziejach rodu ludzkiego godnością, ale także jedynym co do swej głębi i co do swego zasięgu uczestnictwem w Boskim planie zbawienia człowieka przez Tajemnicę Odkupienia.
Tajemnica ta ukształtowała się poniekąd pod sercem Dziewicy z Nazaret, gdy Ona wypowiedziała swoje "fiat".
Od tego zaś momentu to dziewicze i macierzyńskie zarazem serce pod szczególnym działaniem Ducha Świętego podąża stale za dziełem własnego Syna i rozprzestrzenia się ku wszystkim, których Jezus Chrystus objął i stale obejmuje swą niewyczerpaną miłością. Dlatego też i to serce musi być po macierzyńsku niewyczerpane.
Sam zaś macierzyński rys tej miłości, który Bogarodzica wnosi w Tajemnicę Odkupienia i w życie Kościoła, wyraża się w szczególnej bliskości względem człowieka i wszystkich jego spraw. Na tym polega tajemnica Matki. Odwieczna Miłość Ojca wypowiedziana w dziejach ludzkości przez Syna, którego Ojciec dał, "aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne", przybliża się do każdego z nas poprzez tę Matkę, nabiera znamion bliskich, jakby łatwiej dostępnych dla każdego człowieka.
I dlatego Maryja musi się znajdować na wszystkich drogach codziennego życia Kościoła. Poprzez Jej macierzyńską obecność Kościół nabiera szczególnej pewności, że żyje życiem swojego Mistrza i Pana, że żyje Tajemnicą Odkupienia w całej jej życiodajnej głębi i pełni.
Proszę więc nade wszystko samą niebiańską Matkę Kościoła, aby raczyła na tej modlitwie nowego Adwentu ludzkości trwać z nami, którzy stanowimy Kościół, czyli Ciało Mistyczne Jej rodzonego Syna. Ufam, że poprzez taką modlitwę otrzymamy zstępującego na nas Ducha Świętego i staniemy się świadkami Chrystusa "aż po krańce ziemi", podobnie jak ci, którzy z Wieczernika jerozolimskiego wyszli w dniu Pięćdziesiątnicy.Autor: św. Jan Paweł II, papież
Tytuł: Encyklika Redemptor hominis
Źródło: AAS 71 (1979), s. 321-324
Temat: Odwieczna Miłość Ojca, wypowiedziana przez Syna, przybliża się do każdego z nas poprzez tę Matkę
Dział LG: Teksty własne - Maj
Obchód: 09.05. - Najświętszej Maryi Panny, Opiekunki Zakonu (OP)
Strony: Teksty własne Polskiej Prowincji Dominikanów - maj, s. 10


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum