Internetowa Liturgia Godzin


Z Pism świętego Franciszka z Asyżu
(Reguła niezatwierdzona, rozdz. 17, 5-19;
Pisma, Kraków-Warszawa 2002, s. 161-163)


Miłość domaga się pokory, cierpliwości i prostoty

Przez miłość, którą jest Bóg, błagam wszystkich moich braci kaznodziejów i tych, którzy się modlą, i tych, którzy pracują, tak kleryków, jak i niekleryków, aby się starali uniżać się we wszystkim, aby się nie chełpili ani nie cieszyli i nie wynosili się w duchu z powodu dobrych słów i uczynków ani nawet z żadnego dobra, jakie Bóg niekiedy czyni lub mówi i dokonuje w nich i przez nich, według tego, co Pan mówi: "Jednakże nie cieszcie się z tego, że duchy wam ulegają". I bądźmy mocno przekonani, że naszą własnością są tylko wady i grzechy. I cieszmy się raczej wtedy, gdy wpadamy w rozmaite pokusy i gdy znosimy na tym świecie dla życia wiecznego różne przykrości lub utrapienia duchowe albo cielesne.
Bracia, wystrzegajmy się więc wszyscy wszelkiej pychy i próżnej chwały, i strzeżmy się mądrości tego świata i roztropności ciała. Duch bowiem człowieka oddanego cielesności chce i bardzo stara się o znajomość słów Bożych, lecz niewiele troszczy się o czyny, i szuka nie religijności i świętości wewnętrznej ducha, lecz chce i pragnie religijności i świętości zewnętrznej, widocznej dla ludzi. I o takich mówi Pan: "Zaprawdę powiadam wam: otrzymali zapłatę swoją". Duch Pański natomiast domaga się, aby ciało było umartwione i wzgardzone, liche i odrzucone. I stara się o pokorę i cierpliwość oraz czysty, szczery i prawdziwy pokój ducha. I zawsze ponad wszystko pragnie bojaźni Bożej i mądrości Bożej, i miłości Bożej Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
I wszelkie dobro odnośmy do Pana Boga najwyższego i uznawajmy za Jego własność, i dziękujmy za wszystko Temu, od którego pochodzi wszelkie dobro. I On sam, Najwyższy, jedyny i prawdziwy Bóg, niech ma, odbiera i otrzymuje wszelką cześć i uszanowanie, wszelkie uwielbienia i błogosławieństwa, wszelkie dziękczynienia i chwałę. On, który ma wszelkie dobro, który sam jest dobry.
I kiedy widzimy lub słyszymy, że ludzie źle mówią lub źle czynią albo blużnią Bogu, my błogosławmy i dobrze czyńmy, i chwalmy Boga, który jest błogosławiony na wieki.Autor: św. Franciszek z Asyżu
Źródło: reguła I, rozdz. 17
Temat: Miłość domaga się pokory, cierpliwości i prostoty
Dział LG: Teksty własne - Maj
Obchód: 18.05. - św. Feliksa z Cantalice, zakonnika (OFM)
Strony: Teksty własne Zakonów Franciszkańskich w Polsce - tom II, s. 47; tom III/IV, s. 57


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum