Internetowa Liturgia Godzin


Z komentarza św. Bedy Czcigodnego, kapłana, do Pierwszego Listu św. Piotra
(rozdz. 2)

Wybrane plemię, królewskie kapłaństwo

"Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem". Mojżesz niegdyś wypowiedział te słowa na chwałę dawnego ludu Bożego. Słusznie powtarza je Piotr Apostoł, dając w ten sposób świadectwo nawróconym z pogaństwa, bo uwierzyli w Chrystusa. On bowiem jak kamień węgielny zjednoczył pogan, dając im zbawienie, które było udziałem Izraela.
"Plemię wybrane" to nazwa dana przychodzącym z pogaństwa z powodu ich wiary, w przeciwieństwie do tych, którzy odrzucili kamień węgielny i sami zostali odrzuceni.
Są też nazwani "królewskim kapłaństwem", bo złączyli się z Ciałem Tego, który jest największym królem i prawdziwym kapłanem: jako król daje swoim udział w królestwie, a jako kapłan gładzi ich grzechy przez swoją krew przelaną w ofierze. Są oni nazwani "królewskim kapłaństwem", aby pamiętali, że mają wyczekiwać nieprzemijającego królestwa i zawsze składać Bogu w ofierze życie bez skazy.
I są jeszcze nazwani "świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym". Jest to zgodne z tym, co mówi apostoł Paweł, wyjaśniając zdanie proroka: "A mój sprawiedliwy z wiary żyje, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie moja dusza w nim". "My zaś - powiada Paweł - nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę". Czytamy również w Dziejach Apostolskich: "Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią".
A więc staliśmy się "ludem Bogu na własność przeznaczonym" we krwi naszego Odkupiciela, podobnie jak niegdyś lud izraelski został wyzwolony z Egiptu dzięki krwi baranka.
I dlatego w wierszu następnym, po wspomnieniu w sposób mistyczny dawnych dziejów, poucza, że one mają zostać wypełnione duchowo w nowym ludzie Bożym, mówiąc: "Abyście ogłaszali dzieła Jego potęgi". Mojżesz wyzwolił tamten lud z niewoli Egiptu: przeszedł on Morze Czerwone, w którego falach znalazły zagładę zbrojne siły faraona. Wtedy cały lud wyśpiewał Panu pieśń zwycięstwa. My zaś dostąpiliśmy we chrzcie odpuszczenia grzechów; trzeba więc, abyśmy także składali Panu odpowiednie dzięki za tak wielkie dobrodziejstwa niebiańskie.
Egipcjanie, uciskający lud Boży, są obrazem ciemności i udręczeń, słusznie więc wyobrażają prześladujące nas grzechy zgładzone przez chrzest.
Wyzwolenie synów Izraela i doprowadzenie ich do ziemi obiecanej jest zapowiedzią tajemnicy naszego odkupienia. Przez nią łaska Chrystusa nas oświeca i prowadzi ku jasności niebios. Obrazem tego światła łaski był ognisty słup obłoku towarzyszący Izraelitom w całej ich wędrówce: rozpraszał on ciemności nocy i doprowadził ich cudownie do obiecanej ojczyzny.Autor: św. Beda Czcigodny, kapłan
Tytuł: Komentarz do Pierwszego Listu Piotra
Źródło: rozdz. 2
Temat: Wybrane plemię, królewskie kapłaństwo
Dział LG: Teksty okresowe - Okres Wielkanocny
Obchód: poniedziałek III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 555
Monastyczna LG tom II, s. 556


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum