Internetowa Liturgia Godzin


Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Listu św. Jana
(Traktat 1, 1. 3)

Samo Życie objawiło się w ciele

"Co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami i czego dotykały nasze ręce". Jakże można rękami dotknąć Słowa? Tylko dlatego, że "Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas".
To zaś Słowo, które stało się ciałem, aby można było Go dotknąć, stało się ciałem z Maryi Dziewicy; ale nie wtedy stało się Słowem, bo takim było "na początku", mówi Jan. Patrzcie, jak list Jana potwierdza jego Ewangelię, której słowa właśnie usłyszeliście: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga".
Może ktoś mógłby sobie pomyśleć, że to, co jest powiedziane o Słowie życia, odnosi się ogólnie do Chrystusa, a nie do Jego ciała, którego dotykano. Otóż zauważcie, co mówi święty Jan: "Bo życie objawiło się". A zatem Słowem życia jest Chrystus.
A jak się objawiło to życie? Albowiem było ono na początku, ale nie było objawione ludziom, lecz było objawione aniołom, którzy je oglądali i spożywali jako swój chleb. Cóż jednak mówi Pismo? "Chleb aniołów spożywał człowiek".
A więc samo Życie objawiło się w ciele. Stało się tak dlatego, aby i oczy mogły ujrzeć rzeczywistość dostępną tylko sercu, by i serca zostały uzdrowione. Bo tylko serce może ujrzeć Słowo, ale ciało można dostrzec i oczami ciała. Zostało nam dane ujrzeć Słowo: stało się Ono ciałem, które można oglądać, aby w ten sposób zostało w nas uzdrowione serce, byśmy nim mogli ujrzeć Słowo.
"My o Nim świadczymy - pisze Jan - i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione". To znaczy: objawiło się Ono wśród nas, lub też wyrażając się jeszcze jaśniej: nam się Ono objawiło.
"Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli". Posłuchajcie uważnie, najmilsi: "Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli". Oni widzieli samego Pana, obecnego w ciele, słyszeli słowa wypowiedziane Jego ustami i wam je oznajmili. A więc my też usłyszeliśmy, choć nie widzieliśmy Pana.
Czyż więc jesteśmy mniej szczęśliwi niż ci, którzy Go i widzieli, i słyszeli? Ale Apostoł mówi jeszcze: "Abyście i wy mieli łączność z nami". Oni widzieli, a my nie, lecz pomimo to mamy łączność z nimi, bo wspólnie z nimi wierzymy w to samo.
"A mieć z nami łączność, znaczy: mieć ją z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem". "Piszemy to w tym celu - dodaje Jan - aby wasza radość była pełna". Pełnia tej radości polega, zdaniem Jana, na tejże łączności, miłości i jedności.Autor: św. Augustyn, biskup
Tytuł: Komentarz do listu św. Jana
Źródło: Traktat 1, 1. 3
Temat: Samo Życie objawiło się w ciele
Dział LG: Teksty własne - Grudzień
Obchód: 27.12. - św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1010
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1020
Monastyczna LG tom I, s. 872


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum