Internetowa Liturgia GodzinZ Pierwszego Listu
św. Jana Apostoła
4, 7-21

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha.
My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna Bożego jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest w niebie, i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
Jeśliby ktoś mówił: "Miłuję Boga", a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.Źródło: 1 J 4, 7-21
Temat: Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga
Dział LG: Teksty wspólne o świętych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia - w Adwencie, okresie Narodzenia Pańskiego, Wielkim Poście i Okresie Wielkanocnym
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1269
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1270
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1745
Monastyczna LG tom I, s. 1138
Monastyczna LG tom II, s. 1692
Monastyczna LG tom III, s. 1606
Monastyczna LG tom IV, s. 1612


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum