Internetowa Liturgia GodzinZ Drugiego Listu
św. Pawła Apostoła do Koryntian
4, 16 - 5, 10

Gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki,
będzie przygotowane w niebie wieczne mieszkanie

Bracia! Chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek, o ile tylko odziani, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.
Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.Źródło: 2 Kor 4, 16 - 5, 10
Temat: Gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, będzie przygotowane w niebie wieczne mieszkanie
Dział LG: Oficjum za zmarłych
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1287
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1289
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1763
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1633
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1645
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1675
Monastyczna LG tom I, s. 1179
Monastyczna LG tom II, s. 1733
Monastyczna LG tom III, s. 1647
Monastyczna LG tom IV, s. 1653


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum