WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 6 stycznia 2018
OBJAWIENIE PAŃSKIE
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.


por. Ml 3, 1; 1 Krn 29, 12

Oto przybył Pan i Władca, * a w Jego ręku królewska władza i moc, i rządy.

Cf. Mal 3, 1;
1 Chron 19, 12; Ps 71
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ecce advénit dominátor Dóminus: et regnum in manu eius, et potéstas, et impérium.
Deus, iudícium tuum Regi da: et iustítiam tuam Fílio Regis. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą

Iz 60, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Oto słowo Boże. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania.Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13
(R.: por. 11)

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

1Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
 a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
2Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
 i ubogimi według prawa.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

7Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
 i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
8Będzie panował od morza do morza, *
 od Rzeki aż po krańce ziemi.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

10Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
 królowie Szeby i Saby złożą daninę.
11I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
 wszystkie narody będą mu służyły.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

12Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
 i ubogiego, który nie ma opieki.
13Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
 nędzarza ocali od śmierci.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Is 60, 6. 1

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Omnes de Saba vénient, aurum et thus deferéntes, et laudem Dómino annuntiántes.
Surge, et illumináre Ierúsalem: quia glória Dómini super te orta est.


Poganie są uczestnikami zbawienia

Ef 3, 2-3a. 5-6

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do drugiego czytania.Mt 2, 2b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Cf. Mt 2, 2

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Allelúia. Vídimus stellam eius in Oriénte, et vénimus cum munéribus adoráre Dóminum.


Pokłon mędrców ze Wschodu

Mt 2, 1-12
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Oto słowo Pańskie. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na Dary swojego Kościoła, nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają, * Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Ps 71, 10. 11

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Reges Tharsis et ínsulæ múnera ófferent: reges Arabum et Saba dona addúcent: et adorábunt eum omnes reges terræ, omnes gentes sérvient ei.


6. Chrystus Światłością narodów

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, * który jest światłością świata, * objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia. * Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, * obdarzyłeś nas na nowo * udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale.
Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając...


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do prefacji.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej.
por. Mt 2, 2

Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie * i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu.

Cf. Mt 2, 2

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Vídimus stellam eius in Oriénte, et vénimus cum munéribus adoráre Dóminum. 

Boże, nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy, * i z miłością Ją przyjmowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa przed rozesłaniem.
 

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości.
W. Amen.
K. Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci.
W. Amen.
K. Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, * który jest Światłością ze Światłości.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Marek Rozpłochowski OP: Po prostu jest
   •  Krzysztof Kocjan OP: Logika odwrotności
   •  Juan Huarte Osácar OP: Co widzisz?
   •  Jarosław Głodek OP: Święto ludzi poszukujących
   •  Dominik Jurczak OP: W drodze do wiary
   •  Szymon Popławski OP: Podróż
   •  Tomasz Gaj OP: W trzech odsłonach
   •  Wojciech Prus OP: Notatki z podróży służbowej
   •  Jarosław Głodek OP: Ślady Boga
   •  Mirosław Pilśniak OP: W drodze do światła
   •  Marian Grabowski: Wiara Heroda i wiara Magów
   •  ks. Leszek Smoliński: Święto poszukujących
   •  ks. Leszek Smoliński: Szlakiem mędrców ze Wschodu
   •  ks. Leszek Smoliński: Z darami do Pana
   •  Piotr Blachowski: Śladami mędrców
   •  Piotr Blachowski: Epifania
   •  ks. Janusz Mastalski: Zrozumienie znaków
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Trzej królowie
   •  ks. Szymon Nosal: Znaleźli Pana
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Pasja szukania Jezusa
   •  ks. Edward Staniek: Niewygodni świadkowie
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Pozwólmy się zaskoczyć Chrystusowi
   •  ks. Tomasz Jelonek: Boże obietnice
   •  ks. Wacław Chmielarski: Bóg przysyła mędrców do Heroda
   •  Andrzej Prugar OFMConv.: Imię gwiazdy
   •  ks. Rafał Masarczyk: Droga do Boga

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG